ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ

1. Въведение

Настоящата Политика за поверителност е създадена, за да Ви информира относно практиките на Genzyme Europe B.V., със седалище в Амстердам, Холандия (“Санофи”, “ние” или “нас”), дъщерно дружество на френската компания майка Sanofi S.A., във връзка със събирането, използването и разкриването на лични данни (както са дефинирани по-долу) чрез InYourMuscles.eu (“Сайта”) в качеството му на Администратор на лични данни (както е дефинирано по-долу).

Под “Лични данни” имаме предвид всяка информация, свързана с идентифицирано физическо лице или физическо лице, което може да бъде идентифицирано, както е дефинирано в Общия регламент относно защитата на данните (ЕС) 2016/679.

Под “Администратор на лични данни” имаме предвид физическо или юридическо лице, публичен орган, агенция или друга структура, която сама или съвместно с други определя целите и средствата за обработването на лични данни, както е дефинирано в Общия регламент относно защитата на данните (ЕС) 2016/679.

Моля, уверете се, че сте прочели тази Политика за поверителност, преди да използвате Сайта или да изпращате лични данни. Ползването на Сайта е предмет на тази Политика за поверителност и на Условията за използване на Сайта. Имаме право по всяко време да променяме или актуализираме цялата Политика за поверителност или части от нея. Затова Ви молим редовно да проверявате за актуализации на настоящата Политика за поверителност. Датата на последната актуализация е посочена по-горе.

2. Обработване на данни за контакт

Можете да се свържете със Санофи чрез щракване върху връзката “За контакти” в долната част на Сайта. Ще се отвори формуляр за контакти, който трябва да попълните и да ни изпратите. Можете да ни предоставите Вашите данни за контакт и чрез регистрация за някой от нашите бюлетини.

Санофи ще използва предоставените от Вас лични данни (напр. имена, адрес, телефонен номер и адрес на електронна поща) само за осъществяване на контакт с Вас и предоставяне на информацията, която сте поискали. Правното основание за това обработване е или изпълнението на споразумение с Вас, или нашият законен интерес за добра комуникация със заинтересовани страни.

3. Обработване на други данни

Сайтът също обработва лични данни, които се изпращат от Вашия интернет браузър, като например Вашия IP адрес и спецификациите на браузъра. Това обработване е необходимо за правилното функциониране на Сайта.

4. “Бисквитки”  

Сайтът използва “бисквитки”. Някои “бисквитки” са необходими за правилното функциониране на Сайта, други ни позволяват да анализираме ползването и посетителите на Сайта. “Бисквитки” могат да се използват и за да Ви предоставят специфична информация или съдържание, съобразени с Вашите интереси. Някои от тези “бисквитки” може да изискват да дадете разрешение предварително. За повече информация по тази тема и относно използваните от нас “бисквитки”, моля, прочетете нашата Политика за бисквитки.

5. Съхраняване на лични данни

Стремим се да съхраняваме личните данни възможно най-кратко. Ние определяме срока за съхранение на Вашите лични данни въз основа на следните критерии:  (а) целта, за която използваме Вашите лични данни: съхраняваме данните за срока, необходим за постигането на тази цел; и (б) законови задължения: различни закони и наредби налагат минимални срокове за съхранение на данните, които сме длъжни да спазваме.

6. Вашите права

В съответствие с Общия регламент относно защитата на данните Вие имате:

Право на достъп. Можете да се свържете с нас, за да получите потвърждение дали обработваме Ваши лични данни. Ако обработваме Ваши лични данни, ще Ви информираме за категориите лични данни, които се обработват, за целите на обработването, за категориите получатели, пред които са или ще бъдат разкрити личните данни, и за предвидения срок, за който ще се съхраняват личните данни или критериите, използвани за определянето на този срок.

Право на коригиране. Имате право на коригиране или на попълване на неточни или непълни лични данни, свързани с Вас.

Право на възражение. В случай че обработването се основава на законен интерес на Санофи, имате право по всяко време да възразите срещу това обработване. В този случай ние ще прекратим обработването на Вашите лични данни, освен ако не докажем, че съществуват убедителни законови основания за обработването, които имат предимство пред Вашите интереси, права и свободи, или за установяване, упражняване или защита на правни претенции.

Право на ограничаване на обработването. Имате право да поискате ограничаване на обработването на Вашите лични данни в специфични ситуации, както е предвидено в приложимото законодателство за защита на данните (напр. когато оспорвате точността на личните данни, за срок, който ни позволява да проверим точността на личните данни). Ограничаването на обработването може да засегне функционалността на Сайта.

Право на изтриване. Имате право да поискате от нас изтриване на Ваши лични данни от нашите системи, ако Вашите личните данни повече не са необходими за целите, за които са били събрани или обработвани по друг начин. Освен това имате право на изтриване, ако упражните правото си на възражение, както е посочено по-горе, освен ако имаме преимуществен законен интерес да не изтриваме съответните данни. Може да не сме в състояние незабавно да изтрием всички останали копия от нашите сървъри и системи за архивиране, след като активните данни са изтрити. Такива копия ще бъдат изтрити възможно най-скоро.

Право на преносимост на данните. Имате право да получите Вашите личните данни в структуриран, широко използван и пригоден за машинно четене формат и/или да поискате да прехвърлим тези данни на друг администратор, когато това е технически осъществимо. Обърнете внимание, че това право е приложимо само за данните, които сте ни предоставили.

За да упражните горепосочените права или имате въпроси, моля, свържете се с нашето местно Длъжностно лице по защита на данните чрез щракване върху връзката “За контакти” в долната част на Сайта, или се свържете с нас в Genzyme Europe B.V., със седалище в Амстердам, Холандия.

Освен това имате право да подадете жалба до местния надзорен орган за защита на данните, ако смятате, че Санофи обработва Вашите лични данни незаконосъобразно. За Холандия вижте www.autoriteitpersoonsgegevens.nl.