Adatvédelmi irányelvek

1. Bevezetés

A jelen adatkezelési tájékoztató célja, hogy Ön - mint az adatkezelési művelet érintettje - tájékoztatást kapjon az Európai Parlament és a Tanács 2016/679 rendelete (a „GDPR”), valamint az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (az „Infotv.”) rendelkezéseivel összhangban, a Genzyme Europe B.V. (székhelye: Hollandia, Amszterdam) és a SANOFI-AVENTIS Kereskedelmi és Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaságáltal az Ön személyes adataival kapcsolatban az InYourMuscles.eu weboldalon (az „Oldal”) végzett adatkezelési tevékenységekről.

Személyes adatok” alatt minden olyan információt értünk, amely egy azonosított vagy azonosítható természetes személyhez tartozik, amint az EU Általános adatvédelmi irányelve (2016/679) részletesebben meghatározza.

Adatkezelő” alatt olyan természetes vagy jogi személyt, hatóságot, ügynökséget vagy szervezetet értünk, amely önmagában vagy másokkal együttesen meghatározzák a személyes adatok céljait és módjait, amint az EU Általános adatvédelmi irányelve (2016/679) részletesebben meghatározza.

  1. Az adatkezelő személye, az adatvédelmi tisztviselő magyarországi kapcsolattartója és elérhetőségek.

A személyes adatok kezelője egyrészről a Genzyme Europe B.V. (székhelye: Hollandia, Amszterdam, Paasheuvelweg 25, 1105 BP, Amszterdam), másrészről a SANOFI-AVENTIS Kereskedelmi és Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság (cégjegyzékszáma: 01-10-043308; székhelye: 1045 Budapest, Tó utca 1-5.) (az „Adatkezelő“).

Az Adatkezelő kijelölt adatvédelmi tisztviselője: Lionel de Souza (az „Adatvédelmi Tisztségviselő”). Az Adatvédelmi Tisztségviselő magyarországi kapcsolattartójának neve, elérhetőségei: Katona Gergely (hu_adatvedelem@sanofi.com, +36 20 3958 679).

Ön bármely kérdésével, illetve az információs önrendelkezési jogai gyakorlásával kapcsolatban, közvetlenül az Adatkezelőhöz, illetve az Adatvédelmi Tisztviselő magyarországi kapcsolattartójához is fordulhat.

Kérjük, olvassa el az Adatvédelmi irányelveket, mielőtt használja az Oldalt vagy Személyes adatokat küld be. Az Oldal Ön általi használata ezen Adatvédelmi irányelvek, valamint az Oldal Felhasználási feltételei alá tartozik. Az Adatvédelmi irányelvek egészét vagy részeit bármikor módosíthatjuk vagy frissíthetjük. Ezért kérjük, hogy rendszeresen ellenőrizze az Adatvédelmi irányelveket a frissítésekért. A legutóbbi frissítés dátuma fent látható.

2. A kapcsolattartási adatok feldolgozása

Felveheti a kapcsolatot a Sanofi vállalattal, ha az Oldal alján lévő „Írjon nekünk” hivatkozásra kattint. Megjelenik egy kapcsolatfelvételi nyomtatvány, amelyet ki kell töltenie és el kell küldenie nekünk. Megadhatja nekünk a saját kapcsolattartási adatait is, ha regisztrál arra, hogy megkapja egyik hírlevelünket.

A Sanofi a megadott Személyes adatokat (pl. nevét, címét, telefonszámát és e-mail-címét) csak az Önnel való kapcsolatfelvételre és az Ön által kért információ átadására fogja felhasználni. Ezen adatfeldolgozás jogi alapja vagy az Önnel kötött megállapodás végrehajtása, vagy a jogos érdekünk az érdekelt felek közötti jó kommunikáció elősegítésére.

Az adatkezelés jellemzői

Adatkezelési cél megnevezése: Itsinyourmuscles.eu weboldalon beérkező megkeresések, kérdések megválaszolása
Adatkezelési cél leírása: Az oldalon beérkező megkeresések, kérdések megválaszolása
Kezelt személyes adatok kategóriái: név, email cím, egészségügyi panaszok, tünetek, betegségek
Adatkezelés jogalapja: hozzájárulás
Jogos érdek ismertetése: -
Az adatkezelés elmaradásának következménye: a feltett kérdés nem kerül megválaszolásra
Adatkezelés ideje: a kérdés feltevést követő három évig őrizzük meg az adatokat
Érintettek: a kérdést feltevő személyek (pl. betegek, hozzátartozók)
Személyes adatok forrása: közvetlen az érintettől
Az adatszolgáltatás jogszabályon vagy szerződéses kötelezettségen alapul-e: -
Az adatszolgáltatás a szerződés megkötésének az előfeltétele? (Igen/ Nem) Nem
Az érintett köteles a személyes adatokat megadni? (Igen/ Nem) A név és email cím megadása a kérdés megválaszolásához szükséges. Más személyes adat megadása nem szükséges.
Az adatszolgáltatás elmaradásának a lehetséges következményei: -
Az adatkezelési tevékenység keretében történik-e profilalkotás?: (Igen/ Nem) Nem
Profilalkotás esetén milyen szempontok mentén kerül a profil összeállításra, és az az érintettre nézve milyen hatással jár?: -
ADATBIZTONSÁGI INTÉZKEDÉSEK
Adatbiztonsági intézkedés leírása Az alkalmazott adatbiztonsági intézkedés leírását az Adatkezelési Tájékoztató tájékoztatja.
A személyes adatokhoz hozzáférő személyek köre: Csak az adott, a kérdés megválaszolásában kompetens szakterület munkatársai férnek hozzá a személyes adatokhoz.
SZEMÉLYES ADATOK TOVÁBBÍTÁSA
Címzettek: -
Címzett minősége: -
A továbbítás célja: -
Továbbítás harmadik országba: -
Az adattovábbítással kapcsolatos garanciák: -

3. Egyéb adatfeldolgozás

Ez az Oldal olyan Személyes adatokat is feldolgoz, amelyet az Ön saját böngészője küld, például az IP-címet és a böngészőbeállításokat. Ezen feldolgozás az Oldal helyes működéséhez szükséges.

4. Sütik

Az Oldal sütiket („cookie-k”) használ. Egyes sütik az Oldal megfelelő működéséhez szükségesek, más sütik lehetővé teszik az Oldal felhasználásának és felhasználóinak kielemzését. A sütik arra is szolgálhatnak, hogy ellássák Önt különleges információkkal vagy tartalommal, ami jobban megfelel az érdeklődésének. Ezen sütik közül néhány igényelheti az Ön előzetes beleegyezését. További információkért, valamint, hogy megtudja, milyen sütiket használunk, tekintse át Süti irányelveinket.

5. Személyes adatok megőrzése

Arra törekszünk, hogy a Személyes adatokat a lehető legrövidebb ideig őrizzük meg. Az alábbi kritériumok szerint határozzuk meg azt az időtartamot, amíg megőrizzük a Személyes adatait: (a) a Személyes adatai felhasználásának célja: addig őrizzük meg azokat, amíg az adott célhoz szükséges; valamint (b) jogi kötelezettség: különböző törvények és jogszabályok minimális megőrzési időt határozhatnak meg, amelynek eleget kell tennünk.

6. Az Ön jogai

Az Általános adatvédelmi irányelvvel összhangban az alábbi jogok illetik meg:

Hozzáférés joga. Felveheti velünk a kapcsolatot, hogy megerősítést kapjon arról, hogy feldolgozzuk-e az Ön azon adatait, amelyek miatt aggódik. Ha feldolgozzuk a Személyes adatait, tájékoztatni fogjuk a Személyes adatainak kategóriáiról, amelyeket feldolgozunk, a feldolgozás céljairól, a kapók kategóriájáról, akiknek átadtuk vagy át fogjuk adni a Személyes adatait, valamint a várható tárolási időt vagy azon feltételeket, amelyek meghatározzák azt az időtartamot.

Helyesbítés joga. Jogában áll helyesbíttetni vagy kiegészíteni a pontatlan, vagy nem teljes Személyes adatait, amelyeket Önről őrzünk.

Tiltakozás joga. Amennyiben a feldolgozás a Sanofi jogos érdekén alapul, jogában áll a feldolgozás ellen tiltakozni. Ezt követően nem fogjuk feldolgozni a Személyes adatait, hacsak nem mutatunk fel meggyőző, jogos alapot a feldolgozásra, amely felülírja az Ön érdekét, jogait és szabadságát, vagy jogi követelések megalapozása, gyakorlása vagy védelme érdekében.

Adatfeldolgozás korlátozásának joga. Jogában áll olyan kérést intézni hozzánk, amelyben korlátozza a Személyes adatainak feldolgozását bizonyos helyetekben, az érvényes adatvédelmi jogszabályok előirányzata szerint (pl. amikor a Személyes adatainak pontosságát vitatja, addig az időtartamig, ami számunkra lehetővé teszi a Személyes adatai pontosságának ellenőrzését). A feldolgozási lépések korlátozása befolyásolhatja az Oldal működését.

Törlés joga. Jogában áll, hogy kérje tőlünk Személyes adatainak törlését a rendszerünkből, ha a Személyes adatok már nem szükségesek arra a célra, amelynek érdekében gyűjtöttük vagy egyéb módon feldolgoztuk azokat. Továbbá jogában áll törlést kérni, ha a fentebbi tiltakozási jogát gyakorolja, hacsak nincs valamilyen azt felülíró, jogos alapunk a vonatkozó adatok törlése ellen. Előfordulhat, hogy nem tudjuk azonnal törölni az összes létező másolatot a szervereinkről és biztonsági mentést tartalmazó rendszereinkből, miután az aktív adatot kitöröltük. Az ilyen másolatok az észszerűen leghamarabbi időpontban lesznek törölve.

Adathordozhatóság joga. Jogában áll megkapni a Személyes adatait egy strukturált, általánosan használt és géppel beolvasható formátumban és/vagy kérheti, hogy ezen adatokat egy harmadik félnek továbbítsuk, ahol ez technikailag lehetséges. Megjegyzendő, hogy ez a jog csak azon Személyes adatokra érvényes, amelyeket átadott nekünk.

A fenti jogok gyakorlásához, valamint ha kérdése van, kérjük, vegye fel a kapcsolatot a helyi adatvédelmi biztossal az „Írjon nekünk” hivatkozásra kattintva az Oldal alján, vagy keressen minket a Genzyme Europe B.V. vállalatnál (székhely: Hollandia, Amszterdam).

Emellett jogában áll panaszt benyújtani a helyi adatvédelmi hatóságnál, ha úgy véli, a Sanofi jogellenesen dolgozta fel az Ön Személyes adatait. Hollandia esetében lásd: www.autoriteitpersoonsgegevens.nl.

Magyarország esetében a személyes adatok kezeléséhez fűződő jogainak megsértése esetén Ön az alábbi jogorvoslati lehetőségekkel élhet:

(a) Közvetlenül az Adatkezelőhöz, vagy az Adatvédelmi Tisztviselő magyarországi kapcsolattartójához fordulhat az 1. pontban írt elérhetőségeken.

(b) Panaszt nyújthat be a felügyeleti hatósághoz:

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (székhelye: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c; postai cím: 1530 Budapest, Pf.: 5.; e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu; telefon: +36 (1) 391-1400; web: (www.naih.hu)

(c) Keresetet nyújthat be az Adatkezelő ellen.

(d) Ön jogosult bírósághoz fordulni adatai jogellenes kezelése esetén. A bíróság illetékességéről és elérhetőségeiről az alábbi honlapon tájékozódhat: www.birosag.hu.