Polityka Prywatności

1. Wstęp

Niniejsza Polityka prywatności została stworzona w celu poinformowania o praktykach firmy Genzyme Europe BV z siedzibą w Amsterdamie, Holandia („Sanofi”, „my” lub „nas”), podmiotu stowarzyszonego z francuską spółką dominującą Sanofi SA, w zakresie gromadzenia, wykorzystania i ujawniania danych osobowych (zgodnie z definicją poniżej) za pośrednictwem ItsInYourMuscles.eu („Strona”) jako Administrator danych (zgodnie z definicją poniżej).

Przez „Dane osobowe” rozumiemy wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej, zgodnie z definicją zawartą w Ogólnym rozporządzeniu o ochronie danych osobowych (UE) 2016/679.

Przez „Administratora danych” rozumiemy osobę fizyczną lub prawną, organ publiczny, agencję lub inny organ, który samodzielnie lub wspólnie z innymi określa cele i sposoby przetwarzania danych osobowych, zgodnie z definicją zawartą w ogólnym rozporządzeniu o ochronie danych osobowych (UE) 2016/679.

Przed skorzystaniem ze strony lub przekazaniem danych osobowych należy zapoznać się z niniejszą Polityką prywatności. Korzystanie ze strony podlega niniejszej Polityce prywatności i Warunkom korzystania ze Strony. Możemy zmienić lub zaktualizować całość lub część niniejszej Polityki prywatności w dowolnym momencie. Dlatego należy regularnie sprawdzać tę Politykę prywatności w celu uzyskania aktualizacji. Data ostatniej aktualizacji wskazana jest powyżej.

2. Przetwarzanie danych kontaktowych

W formie elektronicznej możemy gromadzić Państwa Dane Osobowe w szczególności w następujących sytuacjach:

Można skontaktować się z Sanofi, klikając w link „Kontakt” na dole strony. Pojawi się formularz kontaktowy, który należy wypełnić i wysłać do nas. Można nam również podać swoje dane kontaktowe po rejestracji, aby otrzymywać jeden z naszych newsletterów.

Sanofi będzie wykorzystywać dane osobowe Użytkownika, które zostały przez niego podane (np. imię i nazwisko, adres, numer telefonu i adres e-mail) wyłącznie w celu skontaktowania się z Użytkownikiem i dostarczenia informacji, o które poprosił. Podstawą prawną tego przetwarzania jest albo wykonanie umowy z Użytkownikiem, albo nasz uzasadniony interes w dobrej komunikacji z zainteresowanymi stronami.

3. Przetwarzanie innych danych  

Ta Strona przetwarza również dane osobowe przesyłane przez osobistą przeglądarkę Użytkownika, takie jak adres IP i specyfikacje przeglądarki. Przetwarzanie to jest potrzebne do prawidłowego funkcjonowania Strony.

4. Pliki Cookie

Strona ta korzysta z plików „cookie”. Niektóre pliki cookie są niezbędne do prawidłowego funkcjonowania strony, inne pliki cookie pozwalają nam analizować korzystanie z witryny oraz jej Użytkowników. Pliki cookie mogą również służyć do dostarczania określonych informacji lub treści, które są bardziej odpowiednie dla zainteresowań Użytkownika. Niektóre z tych plików cookie mogą wymagać uzyskania uprzedniej zgody Użytkownika. Aby uzyskać więcej informacji i zobaczyć, z jakich plików cookie korzystamy, prosimy o zapoznanie się z naszą Polityką plików cookie

5. Zatrzymywanie danych osobowych

Dokładamy wszelkich starań, aby dane osobowe były przechowywane tak krótko, jak to możliwe. Okres przechowywania danych osobowych Użytkownika ustalamy na podstawie następujących kryteriów: (a) cel, w jakim wykorzystujemy dane osobowe Użytkownika: przechowujemy dane tak długo, jak jest to konieczne do tego celu; oraz (b) zobowiązania prawne: różne przepisy ustawowe i wykonawcze nakładają minimalne okresy przechowywania, do których przestrzegania jesteśmy zobowiązani.

6. Prawa Użytkownika

Zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych, Użytkownik posiada:

Prawo do dostępu. Można skontaktować się z nami, aby uzyskać potwierdzenie, czy przetwarzamy dane osobowe danego Użytkownika, które go dotyczą. W przypadku przetwarzania danych osobowych Użytkownika, poinformujemy go o kategoriach przetwarzanych przez nas danych osobowych, celach przetwarzania, kategoriach odbiorców, którym dane osobowe zostały lub zostaną ujawnione, oraz przewidywanym okresie przechowywania lub kryteriach określania tego okresu.

Prawo do sprostowania. Użytkownik ma prawo do sprostowania lub uzupełnienia niedokładnych lub niekompletnych danych osobowych, które przechowujemy na jego temat.

Prawo do sprzeciwu. W przypadku, gdy nasze przetwarzanie opiera się na uzasadnionym interesie Sanofi, Użytkownik ma prawo w dowolnym momencie sprzeciwić się temu przetwarzaniu. W takim przypadku nie będziemy przetwarzać danych osobowych Użytkownika, chyba że wykażemy ważne uzasadnione podstawy przetwarzania, które uchylają interesy, prawa i wolności Użytkownika lub w celu ustalenia, wykonania lub obrony roszczeń prawnych.

Prawo do ograniczenia przetwarzania. Użytkownik ma prawo zażądać od nas ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych w określonych sytuacjach, zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie danych (np. gdy dokładność jego danych osobowych jest przez kwestionowana przez Użytkownika, przez okres umożliwiający nam sprawdzenie poprawności jego danych osobowych). Ograniczenie naszych operacji przetwarzania może wpłynąć na funkcjonalność Strony.

Prawo do usunięcia. Użytkownik ma prawo poprosić nas o usunięcie swoich danych osobowych z naszych systemów, jeśli jego dane osobowe nie są już konieczne w związku z celami, dla których zostały zgromadzone lub w inny sposób przetworzone. Ponadto, Użytkownik ma prawo do usunięcia danych, jeśli skorzysta z prawa do sprzeciwu zgodnie z powyższym opisem, chyba że będziemy posiadać nadrzędny uzasadniony powód, aby nie usuwać odpowiednich danych. Po usunięciu aktywnych danych możemy nie być w stanie natychmiast usunąć wszystkich pozostałych kopii z naszych serwerów i systemów tworzenia kopii zapasowych. Takie kopie zostaną usunięte tak szybko, jak to możliwe.

Prawo do przenoszenia danych. Użytkownik ma prawo do otrzymania swoich danych osobowych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego i / lub żądania przekazania tych danych stronie trzeciej, jeżeli jest to technicznie wykonalne. Należy pamiętać, że to prawo dotyczy wyłącznie danych osobowych, które Użytkownik nam przekazał.

W celu skorzystania z wyżej wymienionych praw lub w razie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt z naszym Lokalnym Urzędnikiem ds. Prywatności, klikając link „Kontakt” u dołu strony lub skontaktuj się z nami pod adresem Genzyme Europe B.V. z siedzibą w Amsterdamie, w Holandii.

Użytkownik ma również prawo złożyć skargę do lokalnego organu ochrony danych, jeśli uważa, że Sanofi przetwarzało jego dane osobowe niezgodnie z prawem. W przypadku Holandii należy odnieść się do strony internetowej www.autoriteitpersoonsgegevens.nl.