KONTAKTUJTE NÁS

KONTAKTUJTE NÁS

Pri odosielaní tohto formuláru vaše osobné údaje zadané vyššie spracuje spoločnosť [Genzyme Europe B.V] (Sanofi s cieľom odpovedať na vašu otázku/požiadavku a kontaktovať vás v tejto veci. Spoločnosť Sanofi nezverejní vaše osobné údaje žiadnej inej strane. Účelom tohto formuláru nie je zdieľanie osobných zdravotných (lekárskych) informácií.

Ak si však vyberiete možnosť zdieľať s nami zdravotné informácie, súhlasíte, že môžeme tieto informácie spracovať na vyššie uvedený účel. Pre bližšie informácie o Zásadách zaobchádzania so súkromnými údajmi spoločnosti Sanofi kliknite sem.

Ak je vaša otázka neodkladnej povahy, prosím, kontaktujte svojho lekára alebo nepretržitú lekársku službu.

Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára, lekárnika alebo zdravotnú sestru. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v písomnej informácii. 

Vedľajšie účinky lieku môžete hlásiť aj priamo na Štátny ústav pre kontrolu liečiv, Sekcia klinického skúšania liekov a farmakovigilancie, Kvetná ul. 11, SR, 825 08 Bratislava 26, tel.: + 421 2 507 01 206, e-mail: neziaduce.ucinky@sukl.sk.

Tlačivo na hlásenie nežiaduceho účinku je na webovej stránke www.sukl.sk v časti Lieky / Bezpečnosť liekov. Formulár na elektronické podávanie hlásení : https://portal.sukl.sk/eskadra.

Pokiaľ sa hlásenie týka biologického lieku, je potrebné uviesť aj presný obchodný názov a číslo šarže.

Hlásením vedľajších účinkov môžete prispieť k získaniu ďalších informácií o bezpečnosti tohto lieku.

Podozrenie na vedľajšie účinky liekov a ďalšie informácie o bezpečnosti produktov skupiny Sanofi nám môžete nahlásiť emailom: bezpecnostliekov@sanofi.com alebo telefonicky +421 233 100 100.