ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ

1. Úvod

Tyto zásady ochrany osobních údajů byly vypracovány s cílem informovat vás o činnosti společnosti Sanofi Winthrop Industrie se sídlem v Amsterodamu, Nizozemsko (dále jen „Sanofi“, „my“, „náš“, „naše“, a jakékoliv jiné tvary těchto zájmen), afilace francouzské mateřské společnosti Sanofi S.A., týkající se shromažďování, používání a zveřejňování osobních údajů (podle níže uvedené definice) prostřednictvím stránek ItsInYourMuscles.eu (dále jen „stránky“) jakožto správce údajů (podle níže uvedené definice).

Pod pojmem „osobní údaje“ se rozumí veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě tak, jak je dále definováno v obecném nařízení o ochraně osobních údajů (EU) 2016/679.

Pod pojmem „správce údajů“ se rozumí fyzická nebo právnická osoba, orgán veřejné moci, agentura nebo jiný subjekt, který sám nebo společně s jinými určuje účely a prostředky zpracování osobních údajů, jak je dále definováno v obecném nařízení o ochraně osobních údajů (EU) 2016/679.

Přečtěte si prosím tyto zásady ochrany osobních údajů ještě před používáním stránek nebo před odesláním osobních údajů. Používání stránek podléhá těmto zásadám ochrany osobních údajů a podmínkám použití stránek. Zásady ochrany osobních údajů v celém rozsahu nebo jejich části můžeme kdykoliv měnit nebo aktualizovat. Z toho důvodu se prosím pravidelně vracejte k těmto zásadám ochrany osobních údajů a ověřte si, zda nedošlo k jejich aktualizaci. Datum poslední aktualizace je uvedeno výše.

2. Zpracovávání kontaktních údajů

Společnost Sanofi lze kontaktovat kliknutím na „Kontaktujte nás“ v dolní části stránky. Objeví se kontaktní formulář, který je třeba vyplnit a odeslat. Vaše kontaktní údaje nám poskytnete také v případě, že se zaregistrujete k přijímání jednoho z našich bulletinů.

Společnost Sanofi bude používat vámi poskytnuté osobní údaje (tj. vaše jméno, adresu, telefonní číslo a e-mailovou adresu) pouze za účelem kontaktování vaší osoby a poskytování informací, které si vyžádáte. Zákonnou podstatou takového zpracování je buď plnění smlouvy s vaší osobou, nebo náš oprávněný zájem na dobré komunikaci se zainteresovanými třetími stranami.

3. Zpracovávání ostatních údajů

Tyto stránky zároveň zpracovávají vaše osobní údaje, které jsou zasílány vaším vlastním prohlížečem, jako jsou IP adresa a specifikace prohlížeče. Toto zpracovávání je nutné pro správné fungování stránek.

4. Soubory cookie

Tyto stránky využívají tzv. „cookies“. Některé soubory cookie jsou nezbytné pro správné fungování stránky, jiné nám umožňují analýzu používání a uživatelů stránek. Soubory cookie také mohou být používány k poskytování specifických informací a obsahu, které jsou pro vás relevantnější. Některé z těchto souborů mohou podléhat vašemu předchozímu souhlasu. Další informace a podrobnosti o tom, jaké soubory cookie používáme, najdete v našich zásadách použití souborů cookie.

5. Uchovávání vašich osobních údajů

Osobní údaje se snažíme uchovávat po co nejkratší dobu. Délku doby uchování vašich osobních údajů určujeme na základě následujících kritérií: (a) účel, za kterým používáme vaše osobní údaje: za tímto účelem uchováváme údaje po dobu nezbytně nutnou; (b) právní povinnosti: různé zákony a různá nařízení ukládají minimální délku doby uchovávání údajů, kterou musíme dodržovat.

6. Vaše práva

V souladu s obecným nařízením o ochraně osobních údajů máte následující práva:

Právo na přístup k osobním údajům. Můžete si od nás vyžádat potvrzení, zda zpracováváme vaše osobní údaje, které se vás týkají. Pokud vaše osobní údaje zpracováváme, poskytneme vám informace o tom, jaké kategorie vašich osobních údajů zpracováváme a za jakým účelem, o kategoriích příjemců, kterým jsou nebo budou vaše osobní údaje předávány a o předpokládané době jejich uložení nebo kritériích, podle kterých se určuje doba jejich uložení.

Právo na opravu osobních údajů. Máte právo na opravu a doplnění nepřesných nebo neúplných osobních údajů, které o vás uchováváme.

Právo vznést námitku. V případě, že zpracování je založeno na oprávněném zájmu společnosti Sanofi, máte právo kdykoliv vznést námitku proti takovému zpracování. Poté nebudeme dále zpracovávat vaše osobní údaje, pokud neprokážeme závažné oprávněné důvody pro zpracování, které převažují nad vašimi zájmy nebo právy a svobodami, nebo pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků.

Právo na omezení zpracování. Máte právo vyžádat si, abychom omezili zpracování vašich osobních údajů v konkrétních situacích v souladu s platnými zákony a nařízeními o ochraně osobních údajů (např. popíráte-li přesnost osobních údajů, a to na dobu potřebnou k tomu, abychom mohli přesnost osobních údajů ověřit). Omezení zpracování z naší strany může mít vliv na funkčnost stránek.

Právo na výmaz. Máte právo nás požádat, abychom vymazali vaše osobní údaje z našich systémů, pokud vaše osobní údaje již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány. Navíc máte právo na výmaz, uplatníte-li své právo vznést námitku dle výše uvedeného, pokud neexistují žádné převažující oprávněné důvody příslušné údaje nevymazat. Je možné, že po vymazání aktivních údajů nebudeme schopni okamžitě vymazat veškeré zbylé kopie z našich serverů a zálohových systémů. Takové kopie budou vymazány v co nejkratší přiměřené době.

Právo na přenositelnost údajů. Máte právo získat vaše osobní údaje ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, a/nebo požádat, abychom předali tyto údaje třetí straně tam, kde je to technicky proveditelné. Vezměte prosím na vědomí, že toto právo se vztahuje pouze na osobní údaje, které jste nám poskytli.

Chcete-li uplatnit výše uvedená práva nebo máte-li jakékoliv dotazy, obraťte se prosím na našeho místního pracovníka pověřeného ochranou osobních údajů kliknutím na odkaz „Kontaktujte nás“ v dolní části této stránky nebo kontaktujte naši společnost Sanofi Winthrop Industrie sídlící v nizozemském Amsterodamu.

Zároveň máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz), pokud se domníváte, že společnost Sanofi zpracovává vaše osobní údaje v rozporu s příslušnými právními předpisy.