PODMÍNKY POUŽITÍ

1. Úvod

Tato stránka obsahuje podmínky použití, které se vztahují na každého uživatele internetu, který navštíví webové stránky ItsInYourMuscles.eu (dále jen “stránky”). Používáním těchto stránek se zavazujete tyto podmínky použití bez výjimky dodržovat. Pokud nesouhlasíte s těmito podmínkami použití, tyto stránky prosím nepoužívejte. Vzhledem k tomu, že se podmínky použití webových stránek mohou kdykoliv měnit bez předchozího oznámení, doporučujeme vám, abyste se k nim pravidelně vraceli. Datum poslední aktualizace je uvedeno výše.

2. Duševní vlastnictví

Stránky vlastní a provozuje společnost Sanofi Winthrop Industrie se sídlem v Amsterodamu, Nizozemsko (dále jen „Sanofi“, „my“, „náš“, „naše“ a jakékoliv jiné tvary těchto zájmen), afilace francouzské mateřské společnosti Sanofi S.A. Prezentace a veškeré komponenty včetně ochranných známek, log a názvů domén publikované na této stránce jsou chráněny zákony o duševním vlastnictví a patří společnosti Sanofi S.A. nebo jejím afilacím, nebo jejich použití podléhá povolení.

Žádné komponenty stránek, ať už celé nebo jejich části, nesmějí být kopírovány, reprodukovány, měněny, upravovány, stahovány, denaturovány, přenášeny nebo rozšiřovány žádným způsobem, na žádném médiu, bez předchozího souhlasu společnosti Sanofi. Povoleno je pouze kopírování pro nekomerční nebo osobní použití (včetně za účelem vytváření finančních nebo mediálních zpráv).

Na všech autorizovaných kopiích celého obsahu stránek nebo jeho části musí být uvedena doložka: „COPYRIGHT 2023 SANOFI – VŠECHNA PRÁVA VYHRAZENA.“

Společnost Sanofi S.A. a její afilace si vyhrazují právo podniknout právní kroky v případě jakéhokoliv narušení jejich vlastnických práv.

3. Povaha informací

Informace zveřejněné na těchto stránkách, zejména informace finančního charakteru, nejsou výzvou k investicím. V žádném případě se nejedná o vyhledávání nových zákazníků ani o veřejnou nabídku, a informace nejsou nabídkou na úpis, koupi ani výměnu akcií či jiných cenných papírů ve společnosti Sanofi S.A. a/nebo jejích afilacích. Finanční informace uveřejněné na těchto stránkách jsou pravidelně aktualizovány (pokud jsou finanční informace poskytovány online).

Je možné, že na stránkách budou uveřejňovány názory odborníků vyžádané k určitým oblastem týkajícím se obsahu stránek či výňatky z článků v tisku. Tyto informace představují výhradně názor konzultovaných odborníků nebo dané publikace, který se nemusí shodovat s názorem společnosti Sanofi. Takoví odborníci nejsou zaměstnanci společnosti Sanofi a za zveřejnění svých názorů nedostávají od společnosti Sanofi žádnou odměnu. Společnost Sanofi neodpovídá za přesnost ani úplnost těchto informací a názorů. Názory odborníků vyjadřují pouze jejich osobní názory a za žádných okolností je nelze ztotožňovat s názory společnosti Sanofi, která za ně nenese žádnou odpovědnost.

Stánky dále mohou obsahovat informace týkající se onemocnění, zdravotního stavu, kondice, léčivých přípravků a lékařské péče. Ty jsou určené pouze pro informaci a jejich účelem není nahrazovat rady poskytované vaším lékařem nebo lékárníkem. Tyto informace nejsou určeny ke stanovení diagnózy nemoci nebo fyzické poruchy ani k předepsání či užívání léků prezentovaných na těchto stránkách.

Není účelem těchto stránek, aby byly používány k hlášení zdravotních potíží, vedlejších účinků či stížností na technickou stránku produktů ani k pokládání dotazů týkajících se produktů společnosti Sanofi. V každém takovém případě se obracejte na svého praktického lékaře nebo lékárníka.

4. Odkazy na jiné stránky

Tam, kde jsou na těchto stránkách uvedeny odkazy na jiné stránky a zdroje poskytované třetí stranou, jsou tyto odkazy uvedeny pouze pro vaši informaci. Společnost Sanofi nemá žádnou kontrolu nad obsahem těchto odkazů nebo zdrojů a nepřijímá žádnou odpovědnost za tyto odkazy nebo zdroje ani za případné ztráty nebo škody, které vám mohou vzniknout jejich užíváním. Existence odkazu mezi těmito stránkami a stránkami třetí strany v žádném případě neznamená, že společnost Sanofi schvaluje obsah těchto stránek a zdrojů nebo jeho případné využití.

Musíte přijmout nezbytná opatření k tomu, abyste předešli napadení vašeho počítače nebo (mobilního) zařízení viry nebo jinými technologicky škodlivými materiály nebo poškození neoprávněným vniknutím třetí strany.

Stránky třetích stran mohou obsahovat hypertextové odkazy vedoucí na tyto stránky. Takové odkazy nesmí být nainstalovány bez předchozího výslovného písemného souhlasu společnosti Sanofi. Společnost Sanofi v žádném případě nenese odpovědnost za nedostupnost takových stránek třetích stran. Společnost Sanofi takové stránky neposuzuje, nekontroluje ani neschvaluje a ani neodpovídá za obsah, reklamu, produkty a další materiály dostupné na stránkách třetích stran nebo jejich prostřednictvím.

5. Osobní údaje

Společnost Sanofi respektuje ochranu osobních údajů každého jednotlivce, který tyto stránky navštíví. Je možné, že když navštívíte a používáte tyto stránky, společnost Sanofi bude zpracovávat vaše osobní údaje, které poskytnete. Pro tento účel je společnost Sanofi správcem vašich osobních údajů. Přečtěte si naše zásady ochrany osobních údajů, kde najdete vysvětlení vašich práv a povinností, co se týče osobních údajů shromažďovaných prostřednictvím těchto stránek.

6. Soubory cookie

Tyto stránky využívají tzv. „cookies“. Některé soubory cookie jsou nezbytné k tomu, aby vám byla tato stránka přístupná, jiné nám umožňují analyzovat cílové skupiny a měřit návštěvnost stránek. Soubory cookie zároveň využíváme my, inzerenti a další partneři k zobrazování reklamy, která lépe odpovídá vašim zájmům. Některé z těchto souborů mohou podléhat vašemu předchozímu souhlasu. Další informace a podrobnosti o tom, jaké soubory cookie používáme, najdete v našich zásadách použití souborů cookie.

7. Omezení odpovědnosti

Společnost Sanofi se podle svých nejlepších schopností snaží o úplnost a přesnost informací zveřejňovaných na těchto stránkách a vyhrazuje si právo měnit jejich obsah kdykoliv bez předchozího oznámení. Společnost Sanofi nicméně nemůže garantovat správnost ani úplnost takových informací ani zaručit jejich aktuálnost.

S výjimkou přímých škod vyplývajících z úmyslného pochybení nebo hrubé nedbalosti ze strany společnosti Sanofi odmítá společnost Sanofi přijmout odpovědnost v následujících případech týkajících se:

• jakékoliv náhrady škod vzniklých v důsledku jakékoliv nepřesnosti, chyby nebo opomenutí co se týče informací dostupných na těchto stránkách;
• jakékoliv náhrady škod vzniklých v důsledku neoprávněného vniknutí třetí strany vedoucí ke změně informací nebo materiálů dostupných na těchto stránkách;
• v obecnějším měřítku jakékoliv náhrady škod, ať už v jakékoliv formě, vzniklých v důsledku (i) přístupu nebo nemožnosti přístupu na tyto stránky, (ii) používání stránek, včetně jakýchkoliv chyb nebo virů, které případně napadnou váš počítač nebo jakýkoliv jiný majetek, a/nebo (iii) důvěřování jakýmkoliv informacím přímo nebo nepřímo poskytnutým na těchto stránkách.

Informace a materiály na těchto stránkách jsou poskytovány jak stojí a leží, aniž by se na ně vztahovaly jakékoliv záruky, ať už výslovné nebo předpokládané.

8. Dostupnost stránek

Návštěvou těchto stránek berete na vědomí, že (i) je technicky nemožné, aby stránky neobsahovaly chyby a že společnost Sanofi za toto nepřijímá žádnou odpovědnost, že (ii) stránky mohou být dočasně nedostupné a že (iii) fungování stránek může být negativně ovlivněno událostmi a/nebo okolnostmi mimo působnost společnosti Sanofi, například přenosovým a telekomunikačním spojením mezi společností Sanofi a vámi nebo společností Sanofi a jinými systémy nebo sítěmi.

Společnost Sanofi a/nebo dodavatelé společnosti Sanofi mohou kdykoliv dočasně nebo trvale upravit nebo přerušit fungování stránek nebo jejich části z důvodu údržby stránek, jejich vylepšení a/nebo provedení změn. Společnost Sanofi nenese žádnou odpovědnost za změny stránek ani přerušení jejich fungování.

9. Všeobecné informace

Vydavatel stránek:

Sanofi Winthrop Industrie, společnost se sídlem na adrese 82 avenue Raspail, 94250 Gentilly, Francie

Správce stránek:

Iguazu Ltd., společnost řádně zapsaná a registrovaná se sídlem ve Velké Británii na adrese Flagstaff House, 14 High Street, Twyford, Reading, RG10 9AE, Velká Británie.

Hostitel stránek:

Amazon Web Services Ireland Limited, společnost řádně zapsaná a registrovaná v Irsku a se svou registrovanou adresou na adrese One Burlington Plaza, Burlington Road, Dublin 4, Irsko.

10. Rozhodné právo a jurisdikce

Tyto podmínky použití a vaše návštěva stránek se řídí holandským právem a jakékoliv nároky vzniklé v důsledku návštěvy stránek nebo s jejich návštěvou spojené podléhají výhradní jurisdikci příslušného holandského soudu.