Warunki użytkowania Strony

1. Wstęp

Ta strona opisuje warunki użytkowania, które mają zastosowanie do wszystkich Użytkowników Internetu odwiedzających ItsInYourMuscles.eu („Stronę”). Korzystając ze Strony, Użytkownik zobowiązuje się do przestrzegania niniejszych warunków użytkowania bez zastrzeżeń. Użytkownik, który nie wyraża zgody na niniejsze Warunki użytkowania, powinien powstrzymać się od korzystania ze Strony. Zalecamy regularne sprawdzanie niniejszych warunków użytkowania, ponieważ mogą one być modyfikowane okresowo i bez uprzedzenia. Data ostatniej aktualizacji wskazana jest powyżej.

2. Własność intelektualna

Witryna należy do i jest zarządzana przez Sanofi Winthrop Industrie, z siedzibą w Amsterdamie, Holandia (dalej „Sanofi”, „my” lub „nas”), podmiot stowarzyszony z francuską spółką dominującą Sanofi SA Prezentacja i każdy z elementów, w tym znaki towarowe, logo i nazwy domen, publikowane na Stronie, są chronione prawem własności intelektualnej i należą do Sanofi SA lub jej podmiotów stowarzyszonych lub ich użycie jest przedmiotem autoryzacji.

Żadnego elementu Strony nie można kopiować, powielać, zmieniać, edytować, pobierać, zmieniać jego charakteru, przekazywać ani rozpowszechniać w jakikolwiek sposób, na jakimkolwiek nośniku, w całości lub w części, bez uprzedniej pisemnej zgody Sanofi. Zezwala się wyłącznie na kopiowanie do celów niekomercyjnych lub osobistych (w tym do celów finansowych lub w mediach).

Poniższe powiadomienie powinno pojawić się na każdej autoryzowanej kopii całości lub części zawartości Strony: “PRAWA AUTORSKIE 2019 R. SANOFI - WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE.”

Sanofi S.A. i jej podmioty stowarzyszone zastrzegają sobie prawo do podjęcia kroków prawnych w przypadku naruszenia ich praw własności intelektualnej.

3. Charakter informacji

Informacje, zwłaszcza informacje finansowe, opublikowane na Stronie nie będą uważane za zachętę do inwestowania. W żadnym wypadku nie należy ich interpretować jako poszukiwania lub oferty publicznej i nie stanowią one oferty subskrypcji, zakupu ani zamiany akcji ani innych papierów wartościowych Sanofi S.A. i/lub jej spółek zależnych. Informacje finansowe publikowane na Stronie są regularnie aktualizowane (jeśli informacje finansowe są dostarczane on-line).

Witryna może przedstawiać opinie ekspertów konsultowanych w danej dziedzinie w odniesieniu do treści Strony lub fragmenty z artykułów prasowych. Takie informacje stanowią wyłącznie opinię konsultowanego eksperta lub gazety i niekoniecznie są opinią Sanofi. Tacy eksperci nie są pracownikami Sanofi i nie otrzymują żadnej rekompensaty od Sanofi za korzystanie z ich opinii. Sanofi nie ponosi odpowiedzialności za dokładność ani kompletność takich informacji i opinii. Opinia eksperta odzwierciedla jedynie osobistą opinię tego eksperta i w żadnym wypadku nie należy jej uważać za opinię lub odpowiedzialność Sanofi.

Strona może także zawierać informacje dotyczące chorób, zdrowia, kondycji, produktów leczniczych i zabiegów medycznych. Służy to wyłącznie celom informacyjnym i nie może zastępować porad udzielonych przez własnego lekarza lub farmaceutę. Nie należy wykorzystywać tych informacji do diagnozowania jakiejkolwiek choroby lub problemu fizycznego, ani do przepisywania lub używania leków prezentowanych na Stronie.

Strona nie jest przeznaczona do zgłaszania problemów zdrowotnych, skutków ubocznych lub reklamacji technicznych produktów ani do zadawania pytań technicznych lub medycznych dotyczących produktów Sanofi. We wszystkich przypadkach należy zwrócić się do własnego lekarza lub farmaceuty.

4. Linki do innych stron

W przypadku gdy Strona zawiera linki do innych witryn i zasobów udostępnianych przez strony trzecie, łącza te są podawane wyłącznie w celach informacyjnych. Sanofi nie ma kontroli nad zawartością tych witryn ani zasobów i nie przyjmuje za nie żadnej odpowiedzialności ani odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody, które mogą wyniknąć z korzystania z nich. Istnienie linku między Stroną a witryną lub zasobem strony trzeciej w żaden sposób nie oznacza, że ​​Sanofi w jakikolwiek sposób zatwierdza treść tych witryn lub zasobów, ani jakiekolwiek wykorzystanie, do którego można posłużyć się taką treścią.

To obowiązkiem Użytkownika jest podjęcie niezbędnych środków ostrożności, aby zapobiec uszkodzeniu komputera lub urządzenia (mobilnego) przez wirusy lub inny technologicznie szkodliwy materiał lub oszukańcze włamania ze strony osób trzecich.

Witryny stron trzecich mogą zawierać łącza hipertekstowe do tej Strony. Takie linki nie powinny być instalowane bez wyraźnej uprzedniej pisemnej zgody Sanofi. Sanofi nie ponosi żadnej odpowiedzialności za niedostępność takich stron osób trzecich. Sanofi nie sprawdza, nie kontroluje ani nie zatwierdza tych witryn i nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności za treści, reklamy, produkty lub inne materiały dostępne na tych stronach lub dostępne za ich pośrednictwem.

5. Dane osobowe

Sanofi szanuje prywatność każdej osoby odwiedzającej Stronę. Podczas odwiedzania i korzystania z tej Strony, Sanofi może przetwarzać dane osobowe Użytkownika. W tym celu Sanofi jest administratorem danych osobowych. Należy zapoznać się z naszą Polityką prywatności która wyjaśnia prawa i obowiązki Użytkownika w odniesieniu do danych osobowych gromadzonych za pośrednictwem Strony.

6. Pliki Cookie

Strona ta korzysta z plików „cookie”. Niektóre pliki cookie są niezbędne, aby udostępnić tę stronę Użytkownikowi, inne pliki cookie pozwalają nam analizować i liczyć liczbę odbiorców i ruch na Stronie. Pliki cookie są również wykorzystywane przez nas, reklamodawców i innych partnerów do wyświetlania reklam, które są bardziej odpowiednie dla zainteresowań Użytkownika. Niektóre z tych plików cookie mogą wymagać uzyskania uprzedniej zgody Użytkownika. Aby uzyskać więcej informacji i zobaczyć, z jakich plików cookie korzystamy, prosimy o zapoznanie się z naszą Polityką plików cookie

7. Ograniczenia odpowiedzialności

Sanofi dołoży wszelkich uzasadnionych starań, aby informacje opublikowane na Stronie były dokładne i aktualne oraz zastrzega sobie prawo do zmiany treści w dowolnym momencie bez uprzedniego powiadomienia. Niemniej jednak Sanofi nie udziela żadnych gwarancji ani gwarancji co do dokładności ani kompleksowości takich informacji, ani nie gwarantujemy ani nie gwarantujemy, że informacje są aktualne.

Z wyjątkiem bezpośrednich szkód wynikających z winy umyślnej lub rażącego niedbalstwa Sanofi, Sanofi nie ponosi odpowiedzialności za:

  • wszelkie szkody wynikające z niedokładności, błędów lub pominięć w odniesieniu do informacji dostępnych na Stronie;
  • wszelkie szkody wynikające z nieuprawnionego wtargnięcia przez osobę trzecią, powodujące zmianę informacji lub materiałów udostępnionych na Stronie;
  • i szerzej, za wszelkie szkody, niezależnie od formy, wynikające z (i) dostępu lub niemożności dostępu do Strony, (ii) korzystania ze Strony, w tym wszelkich błędów lub wirusów, które mogą zainfekować komputer lub inną własność, i / lub (iii) uznanie wszelkich informacji pochodzących bezpośrednio lub pośrednio ze Strony.

Informacje i materiały na Stronie są dostarczane „w stanie, w jakim się znajdują”, bez jakiejkolwiek gwarancji ani rękojmi, pośredniej lub wyraźnej.

8. Dostępność strony

Odwiedzając Stronę, Użytkownik uznaje (i), że technicznie niemożliwe jest, aby Strona była wolna od wad i że Sanofi nie ponosi za to żadnej odpowiedzialności; (ii) że Witryna może być chwilowo niedostępna; oraz (iii) na działanie Strony mogą mieć negatywny wpływ zdarzenia i / lub sprawy niezależne od Sanofi, na przykład łącza transmisyjne i telekomunikacyjne między Sanofi a Użytkownikiem oraz między Sanofi a innymi systemami i sieciami.

Sanofi i / lub nasi dostawcy mogą w dowolnym momencie tymczasowo lub na stałe zmodyfikować lub przerwać całość lub część Strony w celu przeprowadzenia prac konserwacyjnych i / lub wprowadzenia ulepszeń i / lub zmian na Stronie. Sanofi nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek modyfikacje, zawieszenie lub przerwania na Stronie.

9. Informacje ogólne

Wydawca strony:

Sanofi Winthrop Industrie, spółka z siedzibą pod adresem 82 avenue Raspail, 94250 Gentilly, Francja

Zarząd Strony:

Creative Lynx Ltd., spółka należycie utworzona i zarejestrowana w Wielkiej Brytanii pod numerem 04028821, z siedzibą w Havas House, Hermitage Court, Hermitage Lane, Maidstone, Kent, ME16 9NT.

Hosting strony:

Amazon Web Services Ireland Limited, Spółka Akcyjna zarejestrowana w Irlandii z siedzibą pod adresem One Burlington Plaza, Burlington Road, Dublin 4, Irlandia.

10. Obowiązujące prawo i jurysdykcja

Niniejsze Warunki użytkowania i wizyta Użytkownika na Stronie podlegają prawu holenderskiemu, a wszelkie roszczenia wynikające z wizyty na Stronie lub z nią związane podlegają wyłącznej jurysdykcji właściwego sądu holenderskiego.