ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ

1. Εισαγωγή

Η παρούσα Πολιτική Απορρήτου έχει συνταχθεί προκειμένου να σας ενημερώσει για τις πρακτικές της Sanofi, που εδρεύει στο Άμστερνταμ της Ολλανδίας (εφεξής «Sanofi», «εμείς» ή «εμάς/μας»), μια θυγατρική εταιρεία της γαλλικής μητρικής εταιρείας Sanofi S.A., σχετικά με τη συλλογή, τη χρήση και την κοινοποίηση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα (όπως ορίζονται παρακάτω) μέσω του InYourMuscles.eu (ο «Ιστότοπος») υπό την ιδιότητα του Υπεύθυνου Επεξεργασίας Δεδομένων (όπως ορίζεται παρακάτω).

Με τον όρο «Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα» εννοούμε οποιεσδήποτε πληροφορίες που σχετίζονται με ένα ταυτοποιημένο ή ταυτοποιήσιμο φυσικό πρόσωπο, όπως ορίζεται περαιτέρω στον Γενικό Κανονισμό για την Προστασία Δεδομένων (ΕΕ) 2016/679.

Με τον όρο «Υπεύθυνος Επεξεργασίας Δεδομένων» εννοούμε το φυσικό ή νομικό πρόσωπο, τη δημόσια αρχή, την υπηρεσία ή άλλο φορέα που, μεμονωμένα ή από κοινού με άλλους, προσδιορίζει τους σκοπούς και τα μέσα της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, όπως ορίζονται περαιτέρω στον Γενικό Κανονισμό για την Προστασία Δεδομένων (ΕΕ) 2016/679.

Παρακαλούμε βεβαιωθείτε ότι έχετε διαβάσει αυτήν την Πολιτική Απορρήτου πριν από τη χρήση του Ιστότοπου ή την υποβολή των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα. Η χρήση του Ιστότοπου από εσάς υπόκειται σε αυτήν την Πολιτική Απορρήτου και στους Όρους Χρήσης του Ιστότοπου. Μπορεί να αλλάξουμε ή να ενημερώσουμε το σύνολο ή μέρος αυτής της Πολιτικής Απορρήτου οποιαδήποτε στιγμή. Συνεπώς, παρακαλούμε να ελέγχετε τακτικά αυτήν την Πολιτική Απορρήτου για τυχόν ενημερώσεις. Η ημερομηνία της πιο πρόσφατης ενημέρωσης υποδεικνύεται παραπάνω.

2. Επεξεργασία άλλων δεδομένων  

Αυτός ο Ιστότοπος επεξεργάζεται επίσης τα Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα που αποστέλλονται από το πρόγραμμα περιήγησης που χρησιμοποιείτε, όπως η διεύθυνση IP σας και οι προδιαγραφές του προγράμματος περιήγησης. Αυτή η επεξεργασία απαιτείται για τη σωστή λειτουργία του Ιστότοπου.

3. Cookies

Ο Ιστότοπος χρησιμοποιεί «cookies». Ορισμένα cookies είναι απαραίτητα για τη σωστή λειτουργία αυτού του Ιστότοπου, άλλα cookies μας επιτρέπουν να αναλύουμε τη χρήση και τους χρήστες του Ιστότοπου. Cookies μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθούν για να σας παρέχουν συγκεκριμένες πληροφορίες ή περιεχόμενο που είναι πιο σχετικά με τα ενδιαφέροντά σας. Ορισμένα από αυτά τα cookies μπορεί να απαιτούν προηγούμενη συγκατάθεση από εσάς. Για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε ποια cookies χρησιμοποιούμε, διαβάστε την Πολιτική για τα Cookies μας.

4. Διατήρηση των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα

Διατηρούμε τα Δεδομένα σας μόνο για το διάστημα που απαιτείται ώστε να ανταποκριθούμε σε κάποιο ερώτημά σας.

5. Τα δικαιώματά σας

Σύμφωνα με τον Γενικό Κανονισμό για την Προστασία Δεδομένων, έχετε:

Δικαίωμα άρσης συγκατάθεσης. Έχετε το δικαίωμα να μας ζητήσετε να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας ανά πάσα στιγμή. Η ανάκληση της συγκατάθεσης δεν θίγει τη νομιμότητα της επεξεργασίας που πραγματοποιήθηκε βάσει της συγκατάθεσής σας έως την ανάκλησή της.

Δικαίωμα πρόσβασης. Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας για να λάβετε επιβεβαίωση εάν επεξεργαζόμαστε προσωπικά δεδομένα που σας αφορούν ή όχι. Εάν επεξεργαζόμαστε τα Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα σας, θα σας ενημερώσουμε σχετικά με τις κατηγορίες Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα που επεξεργαζόμαστε, τους σκοπούς της επεξεργασίας, τις κατηγορίες των ληπτών στους οποίους έχουν κοινοποιηθεί ή θα κοινοποιηθούν τα Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα και την προβλεπόμενη περίοδο διατήρησης ή τα κριτήρια που θα καθορίσουν αυτήν την περίοδο.

Δικαίωμα διόρθωσης. Έχετε δικαίωμα να διορθώσετε ή να συμπληρώσετε ανακριβή ή ατελή Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα που αποθηκεύουμε σχετικά με εσάς.

Δικαίωμα αντίρρησης. Σε περίπτωση που η από μέρους μας επεξεργασία βασίζεται σε έννομο συμφέρον της Sanofi, έχετε δικαίωμα να αρνηθείτε αυτήν την επεξεργασία οποιαδήποτε στιγμή. Στη συνέχεια, δεν θα επεξεργαζόμαστε πλέον τα Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα σας, εκτός εάν παρουσιάσουμε επιτακτικούς και νόμιμους λόγους για την επεξεργασία που υπερισχύουν των συμφερόντων, των δικαιωμάτων και των ελευθεριών σας ή για την εδραίωση, την άσκηση ή την υπεράσπιση νομικών προσφυγών.

Δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας. Έχετε το δικαίωμα να μας ζητήσετε να περιορίσουμε την επεξεργασία των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα σας σε συγκεκριμένες καταστάσεις, όπως προβλέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία για την προστασία των δεδομένων (π.χ. όταν η ακρίβεια των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα σας προσβληθεί από εσάς, για διάστημα που να μας επιτρέπει να επιβεβαιώσουμε την ακρίβεια των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα σας). Ο περιορισμός στις λειτουργίες επεξεργασίας από εμάς μπορεί να επηρεάσει τη λειτουργικότητα του Ιστότοπου.

Δικαίωμα διαγραφής. Έχετε το δικαίωμα να μας ζητήσετε να διαγράψουμε τα Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα σας από τα συστήματά μας εάν τα Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα σας δεν είναι πλέον απαραίτητα σε σχέση με τους σκοπούς για τους οποίους συλλέχθηκαν ή υποβλήθηκαν άλλως πως σε επεξεργασία. Επιπλέον, έχετε το δικαίωμα διαγραφής εάν ασκήσετε το δικαίωμα άρνησης κατά την έννοια που αναφέρεται παραπάνω, εκτός εάν έχουμε κάποιον υπέρτερο νόμιμο λόγο για τη μη διαγραφή των σχετικών δεδομένων. Μπορεί να μην είμαστε σε θέση να διαγράψουμε αμέσως όλα τα εναπομείναντα αντίγραφα από τους διακομιστές μας και τα εφεδρικά συστήματά μας μετά τη διαγραφή των ενεργών δεδομένων. Αυτά τα αντίγραφα θα διαγραφούν όποτε είναι ευλόγως δυνατόν.

Δικαίωμα φορητότητας των δεδομένων. Έχετε το δικαίωμα να λάβετε τα Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα σας σε δομημένη, συνήθως χρησιμοποιούμενη και αναγνώσιμη από μηχάνημα μορφή ή/και να ζητήσετε να μεταβιβάσουμε αυτά τα δεδομένα σε τρίτο μέρος, όπου αυτό είναι τεχνικά εφικτό. Σημειώστε ότι αυτό το δικαίωμα ισχύει μόνο για τα Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα τα οποία μας έχετε παράσχει εσείς.

Για να ασκήσετε τα προαναφερθέντα δικαιώματα, ή εάν έχετε οποιαδήποτε ερώτηση, επικοινωνήστε με τον Τοπικό Υπάλληλο Αρμόδιο για Θέματα Προστασίας του Απορρήτου, κάνοντας κλικ στον σύνδεσμο «Επικοινωνία» στο κάτω μέρος αυτής της Τοποθεσίας ή επικοινωνήστε με την Sanofi, που βρίσκεται στο Άμστερνταμ, Ολλανδία.

Έχετε επίσης το δικαίωμα να υποβάλλετε καταγγελία στην τοπική αρχή προστασίας δεδομένων, εάν θεωρείτε ότι η Sanofi έχει επεξεργαστεί τα Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα σας με παράνομο τρόπο. Για την Ολλανδία, ανατρέξτε στην τοποθεσία  www.autoriteitpersoonsgegevens.nl.